Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Право на рекламация и търговска гаранция - защита на потребителя

  Търговецът, който ми продаде развалена пералня твърди, че нямам право да предявя рекламация, тъй като стоката има търговска гаранция. Вярно ли е това и ако не е, то в какви срокове мога да предявя рекламация по Закона за защита на потребителите?

  Правото на рекламация не зависи от това дали на потребителя е предоставена търговска гаранция за стоката или услугата, предмет на договора, от производителя или съответния търговец. Гаранцията по естеството си представлява декларация на производителя /респ.търговеца/, че даден продукт притежава определени качества и свойства, които продуктът ще запази в определен период от време (при нормална или предписана употреба) и го задължава да отстрани за своя сметка недостатъците или повредите, които се появят в гаранционния срок.

  Основание за упражняване на правото на рекламация е несъответствието на дължимата от търговеца стока или услуга и действително предоставената. Съществуват различни начини за възстановяване еквивалентността предоставената стока или услуга с договорената и те са поставени в зависимост от волята на засегнатото лице /потребителя/.

  Същинското право на рекламация се изразява във възможността потребителя да упражни по свой избор една от претенциите, посочени в чл. 124, ал. 1 ЗЗП:

  • възстановяване на заплатената сума - т. е. разваляне на договора, при което търговецът получава обратно рекламационната стока и възстановява заплатената от потребителя цена. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
  • заменяне на стоката с друга, съответстваща на договорено;
  • отбив от цената - прилага се, когато стоката е годна за договорената или обикновената й употреба, въпреки наличното несъответствие по волята на купувача - в този случай цената следва да бъде намалена съответно на степента, в която вещта е засегната, а търговецът да върне разликата между първоначалната цена и тази след намаляването;
  • безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 ЗЗП.

  Засегнатото лице - потребител има право да предяви по свой избор пред търговеца или пред упълномощено от него лице (например продавач) правото си на рекламация чрез една от изброените претенции и в предвидените за това срокове, като го уведомява за несъответствието с договореното за стоката/услугата, предмет на сделката, и за способа, чрез който иска да бъдат отстранени последиците от неточното изпълнение. Въпреки изборът, който му е предоставен от законодателя, потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Рекламацията следва да се предяви в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. За рекламация на услуги срокът е до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Сроковете спират да текат през времето, през което стоката е приета за поправка или е започната процедура за постигане на споразумение между страните. Ако срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по Закона за защита на потребителите, то срокът за рекламация се счита за удължен до изтичането на срока на търговската гаранция.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова