Адвокатско възнаграждение

Възнаграждение за консултация, справки, изготвяне на договори:

1. За устен съвет – в зависимост от времетраенето – 60 лева на час.
2. За справка в съдебни и административни места и др. - 35 лв.;
3. За писмена консултация - 60 лв. на час;
4. За проучване на дело с даване на мнение по него - 60 лв. на час.
5. за изготвяне на нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване ( с изключение на проекти за договори и нотариани актове), за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.;
6. За съставяне на завещание - 200 лв.;
7. За съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

 • при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 250 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 350 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 650 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
 • при интерес над 100 000 лв. - 900 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

8. За учредяване и регистриране на:

 • едноличен търговец - 150 лв.;
 • събирателно дружество - 250 лв.;
 • командитно дружество - 250 лв.;
 • дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД)- 350 лв.;
 • акционерно дружество - 750 лв.;
 • кооперативно сдружение - 350 лв.;
 • жилищностроителна кооперация - 350 лв.;
 • фондации и сдружения с нестопанска цел - 350 лв.;
 • акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност или консорциум или холдинг – 1700 лв.

9. За изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на промени в случаите по т.8 – 3/4 от посочените в същата възнаграждения; За депозиране на книжата за промените в Търговския регистър към Агенция по вписванията 80 лева на всеки вид заявление-образец.

 • За пререгистрация по реда на Закона за търговския регистър – за проверка и подаване (депозиране) на документите пред Търговския регистър към Агенция по вписванията, когато когато удостоверението за пререгистрация не се получава от съда от адвоката – 70 лева. Консултация за реда за изваждане на удостоверението –10 минути- 10 лева.
 • За депозиране на годишен финансов отчет в Агенция по вписванията, когато протоколите за приемане на отчета не се изготвят от адвоката – 60 лева. Когато се изготвят и придружителните протоколи се заплащат и по 30 лева на всеки протокол и на друг документ, ако такъв е необходим.

10. За абонамент правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – за 5 работни часа месечно - 250 лв. Неизползваните часове не се прехвърлят са следващ месец. За всеки следващ изработен и отчетен час по 60 лева на час, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение;
11. За уговорена почасова консултантска дейност без абонамент - 60 лв. на час.

Възнаграждения по граждански дела за една инстанция

12. За защита по граждански дела възнагражденията са следните:

 • за трудови дела - 50 лв. на явяване в съдебно заседание и 150 лв. първоначално възнаграждение. По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението дължимо първоначално е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ.
 • за прекратяване на брак по исков ред - 500 лв., плъс 40 лева на час от времето през което адвокатът е бил в съда, в това число чакането пред съдебна зала, в случай, че е поради ситуацията която е създал съда (забавяне, насрочване на няколко дела за един и същи час и др.), а за развод по взаимно съгласие - 300 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и т.7 относно материалния интерес;
 • за бащинство и оспорване на бащинство - 450 лв.;
 • за други неоценяеми искове – по договаряне но не по-малко от 100 лева за едно явяване.
 • за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 250 лв.;
 • дело за издръжка - 100 лв. за едно явяване пред съд.
 • производства по частни жалби - 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от 60 лева на час.

(2) За защита по дела с определен материален интерес възнагражденията определени в тази точка са за 3 ( три) явявания по дела, като всяко следващо явяване пред съда се заплаща по 100 лева на явяване на съдебно заседание пред съда.

 • при интерес до 1000 лв. - 180 лв.;
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 650 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
 • при интерес над 10 000 лв. - 950 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.

(3) За защита по дела за несъстоятелност 400 лв. първоначално възнаграждение и по 150 лева на всяко едно заседание (в т.ч. първото)
(4) За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 800 лв. плюс 100 лева н авсяко заседание, в коетоа двоката се е явил.
(5) За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя в размер на половината от изчисленото по т.7.

13. За защита по преписки на КЗК,КЗП и арбитраж – по договаряне.
14. За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението определено по горепосочения ред, но не по-малко от 350 лв.
(2) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението определено по горепосочения ред, но не по-малко от 150 лв.
15.За защита по изпълнително дело възнаграждението е:

 • за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
 • за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 2/3 от съответните възнаграждения, определени по горепосочения ред;
 • при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 2/3 от възнагражденията, определени като материален интерес, на база стойността на имота;
 • за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи - 200 лв.

16. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението е 300 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 150 лв. за всяко явяване пред съда.
17.За защита в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 250 лв. плюс 50 лева на явяване.
18. За защита в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 200 лв. плюс 50 лева на явяване.
19. За защита в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 200 лв. плюс 50 лева на явяване.
20. За защита в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 250 лв. плюс 50 лева на явяване.
21. За защита в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 150 лв. плюс 50 лева на явяване.
22. За консултации по телефона – по 80 лева на час, като след 18,00 часа или през почивни дни възнаграждението се удвоява.
23. Услугите в извън работно време или в почивни дни, както и спешните услуги се таксуват двойно.

Горепосочените размери на адвокатско възнаграждение са съобразени с НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г.

 • Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в горепосочената наредба минимален размер за съответния вид помощ.
 • Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова