Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Абонаментно правно обслужване

  В абонамента е предвидена пълната гама на услугите, посочени в сайта на кантората, предоставяни в рамките на 30 /тридесет/ часа през работно време от понеделник до петък – от 9,00 до 18,00 часа, а именно: подготовка на сделки, проучване на недвижими имоти, изготвяне на договори, трудово-правни казусиконсултации - онлайн или по телефон, изготвяне на книжа, вписване на промени в търговския регистър и др.

  В зависимост от очаквания от Вас обем на юридическа работа е възможно договаряне на различен от горепосочения план за почасово обслужване или абонамент при твърда месечна тарифа, независимо от работното време, както  и сключване на договор за процесуално представителство по дела.

  ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМ АБОНАМЕНТ?

  Защото винаги ще имате на кого да разчитате, получавате разходен документ и не внасяте осигуровки, финансовият ви отчет ще бъде депозиран в търговския регистър навреме, ще имате удостоверение за актуално състояние на фирмата, веднага, щом ви потрябва и т.н.

  Стойността на годишния абонамент е далеч по-ниска от стойността на месечната заплата на квалифициран юрист на постоянен договор. Често фирмата не разполага с достатъчно правни задачи, които да възложи на назначения юрисконсулт и неговата длъжност се оказва неоправдан разход. Така фирмата губи възможност да ползва правно обслужване при нужда, сключва неизгодни договори или търпи вреди.

  Абонаментът гарантира, високо квалифицирана правна помощ при необходимост, при това без оглед на материалния интерес, поради което консултацията по договор с висок материален интерес в рамките на 5 работни часа, спестява на фирмата адвокатски хонорар в десетократно по-висок размер от колкото е годишната обща стойност на абонамента.

  КАКВО ВКЛЮЧВА АБОНАМЕНТА?

  Пълно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, сдружения и др./ в рамките на договорено време на месец. Времето се определя според очаквания от Вас обем на юридическа работа. В абонамента е предвидена пълната гама на услугите, посочени в действащия ценоразпис, предоставяни в рамките на работното време – от 9,00 до 18,00 часа, а именно: изготвяне на книжа, вписване на промени в търговския регистър, подготовка на сделки и изготвяне на договори, трудово-правни казуси, онлайн консултации, и др. 

  Може да се договори почасово обслужване или обслужване без определено часово време при твърда тарифа. Ако обслужването е почасово, неизползваните часове не се прехвърлят за следващия месец, а след надхвърлянето им, всеки следващ изработен по желание на клиента час се заплаща по друга тарифа /в зависимост от обема е възможна отстъпка/.

  За да определим стойността на договора с Вас, ни изпратете запитване, в което посочете от какви услуги ще имате нужда като месечен обем /например очаквате да имате нужда пет-десет пъти месечно от правна консултация по телефона, оналйн по имейл или скайп, и/или очаквате да подписвате 1-2 договори месечно на стойност ……………….. евро /лева и/или очаквате  да водите преговори или да купувате имоти или др./

  Ние ще Ви предложим оферта според Вашите нужди.

  Забележка: За явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно от абонамента възнаграждение, съгласно действащия ценоразпис.