Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Депозиране на годишен финансов отчет (ГФО) в търговския регистър

  Всяко дружество е длъжно в пределен законов срок, да депозира годишния си финансов отчет в търговския регистър. При закъснение глобите които могат да ви наложат започват от 500 до 1000 лева и растат при повторност.

  Ако представите за депозиране от кантората на ГФО и протоколите за приемането му, вие получавате услугата незабавно. В случай, че не сте изготвили придружаващите документи, същите ще бъдат изготвени в рамките на три работни дни и за Вас остава само да ги подпишете. В случай, че представлявате АД или ЕАД, то следва да се обърнете към кантората поне 2 месеца преди изтичането на крайния срок, с оглед проверка на необходимостта от свикване на общо събрание на акционерите и задължителните законови срокове за обявяване на поканата в ТР към Агенция по вписванията.

  Стойност на адвокатските услуги:
  Когато протоколите за приемане на отчета не се изготвят от адвоката – 60 лева. Когато се изготвят и придружителните протоколи се заплащат и по 30 лева на всеки протокол и на друг документ, ако такъв е необходим.
  Държавна такса в полза на търговския регистър към Агенция по вписванията:
  За вписване – 50 лева ( през кантората – 35 лева)
  Към всяка такса се прибавя комисионна на банката

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова