Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Интернет право

  Правно обслужване в сферата на електронната търговия и търговска дейност в интернет:

  • изготвяне на договори при или по повод предоставяне на услуги през интернет
  • консултиране и представителство във връзка с нарушено авторско право в интернет
  • защита на потребителски права във връзка с продукти и услуги, предоставяни от уеб сайтове и интернет магазини
  • консултиране по правни проблеми, свързани с електронни разплащания и защита на личните данни в интернет
  • консултиране и правна защита по проблеми, свързани с извършването на компютърни и интернет престъпления.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова