Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

  Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се представят от банка за внесен капитал и др., попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на фирмата в Търговския регистър. Срок – между 3 дни и 1 месец. Безплатна консултация по телефон до 10 минути ако имате въпроси по регистрацията.

  Цена на горепосочените услуги в общ размер- 350 лева.
  При непарична вноска се договаря допълнително възнаграждение.

  Допълнително се заплащат държавни такси в полза на Агенция по вписванията:
  За запазване на име 50 лева (през кантората 25 лв.) - препоръчително
  За вписване на ЕООД 160 лева ( през кантората 80 лева):

  Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента.

  Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

  Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова