Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Регистрацията на едноличен търговец (ЕТ) включва

  Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (декларации, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се заверят нотариално, попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на ЕТ в Търговския регистър. Срок – между 3 дни и 1 месец. Безплатна консултация по телефон до 10 минути ако имате въпроси по регистрацията.

  Цена на горепосочените услуги в общ размер- 150 лв.

  Забележка: В случай, че търговеца желае наименованието да бъде допълнено от име на фирма, следва да доплати за услуга – запазване, резервиране на фирма. Цена - 50 лева за резервация на име.

  Държавни такси в полза на Агенция по вписванията:
  1.за вписване на ЕТ – 35 лева ( през кантората 15 лева).
  2.за резервация на име- 50 лева ( през кантората - 25 лева) - препоръчително.

  Разходите за нотариална заверка се заплащат на нотариуса по действащата тарифа.

  Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

  Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова