Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Регистрацията на командитно дружество с акции (КДА)

  Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (проспекти, протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се представят от банка за внесен капитал и др., попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на фирмата в Търговския регистър. Срок – до 3 месеца, в зависимост от вида акции. Безплатна консултация по телефон до 20 минути ако имате въпроси по регистрацията.

  Цена на горепосочените услуги в общ размер- 750 лева.
  При представителство и договаряне на услуги от Централния депозитар (относно безналични ценни книжа) се заплаща допълнително възнаграждение по договаряне.
  При представителство и договаряне за издаване на акции на приносител се заплаща допълнително възнаграждение по договаряне.
  При непарична вноска се договаря допълнително възнаграждение.

  Допълнително се заплащат държавни такси в полза на Агенция по вписванията:
  За запазване на име 50 лева (през кантората 35 лв.) - препоръчително
  За вписване на КДА - 460 лв.; лева ( през кантората 230 лева):

  Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента.

  Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

  Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова