Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Регистрацията на командитно дружество (КД)

  Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се представят от банка за внесен капитал и др., попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на фирмата в Търговския регистър. Срок – между 3 дни и 1 месец. Безплатна консултация по телефон до 10 минути ако имате въпроси по регистрацията.

  Цена на горепосочените услуги в общ размер- 250 лева.

  Допълнително се заплащат държавни такси в полза на Агенция по вписванията:
  За запазване на име 50 лева (през кантората 35 лв.)
  За вписване на СД 130 лева ( през кантората 90 лева):
  За обявяване на Дружествения договор: 50 лева (през кантората 35 лв.)
  Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента.

  Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

  Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова