Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Регистрацията на консорциум или холдинг

  Регистрацията на холдинг или консорциум в този случай е различна от създаването на този вид дружество по смисъла на чл.357 от ЗЗД /закона за задълженията и договорите. Разликата се състои главно в това, че регистрираният по реда на ТЗ холдинг или консорциум представлява самостоятелен юридически субект и същият не подлежи на прекратяване по силата на закона ако дадена страна - съдружник реши да напусне дружеството.

  Услугата включва: Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (проспекти, протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се представят от банка за внесен капитал и др., попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на фирмата в Търговския регистър. Срок – до 3 месеца, в зависимост от вида акции. Безплатна консултация по телефон до 20 минути ако имате въпроси по регистрацията.

  Цена на горепосочените услуги в общ размер- 1950 лева.
  При представителство и договаряне на услуги от Централния депозитар (относно безналични ценни книжа) се заплаща допълнително възнаграждение по договаряне.
  При непарична вноска се договаря допълнително възнаграждение.

  Допълнително се заплащат държавни такси в полза на Агенция по вписванията:
  За запазване на име 50 лева (през кантората 25 лв.)
  За вписване на консорциум или холдинг- 1700 лв.; ( през кантората 850 лева):

  Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента.

  Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

  Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова