Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Регистрацията на сдружение

  Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (Учредителен акт, декларации, спесимени от подписи и др.), инструкция за изваждане на свидетелство за съдимост (когато е необходимо) или документи които следва да се представят от банка и др., попълване на съответните заявления до съда, резервация на име на и вписване на сдружението в регистъра на съда. Срок – от 1 седмица до 3 месеца. Безплатна консултация по телефон до 10 минути ако имате въпроси по регистрацията.

  Цена на горепосочените услуги в общ размер- 350 лева.
  При непарична вноска се договаря допълнително възнаграждение.

  Допълнително се заплащат държавни такси:
  За запазване на име на фондацията – по тарфиа на Информационно обслужване Делфи.
  За вписване на фондация 50 лева по сметка на окръжния съд по регистрация.
  Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента.
  При регистрация в регистър Булстат се договаря допълнително възнаграждение и се заплаща държавна такса 40 лева.
  За вписване на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност в Централния регистър при Министерството на правосъдието се заплащат допълнително възнаграждение от 50 лева. Държавна такса не се дължи.

  Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова