Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Сделки с автомобили (МПС). Правно обслужване

  Защо да ползваме адвокат?

  Често се оказва, че автомобилът, който сте закупили, не може да бъде регистриран в КАТ, или ви предлагат да го ползвате с пълномощно, като ви уверяват, че така винаги можете да го прехвърлите на себе си. Впоследствие се оказва, че или продавачът по пълномощие междувременно е починал и пълномощното ви не важи, или че е трябвало да ви дадат и други съпътстващи сделката документи, които не притежавате – като резултат пак не можете да регистрирате автомобила. Случаите с МПС, внесено на името на инвалид са многобройни и понякога изпълнени с много неприятни последици, ето защо кантората ви предлага да избегнете тези последици чрез пълното правно обслужване при сделката.

  Стойност на услугата: За консултация в рамките на 45 минути и за изготвяне на договор с предоставяне на съпътстващи книжа – 100 лева.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова