Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Сделки с недвижими имоти и вещни права

  Правно обслужване при сделки с недвижими имоти:

  • подготовка на документи, проучване статута на имота, проверка за наличие на тежести
  • изготвяне на предварителен и окончателен договор за покупко-продажба на недвижими имоти
  • изготвяне на договори за учредяване на ограничени вещни права
  • консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред
  • учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути
  • съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права
  • правно обслужване на жилищно-строителните кооперации
  • други услуги, свързани с недвижими имоти

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова