Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Събиране на вземания

  Събиране на вземания - правно обслужване:

  • представителство и посредничество при събиране на вземания
  • преговори с цел погасяване на задължения
  • посредничество в търговски спорове по неизплатени задължения
  • представителство при съдебни производства по заповед за изпълнение срещу длъжник
  • представителсво по искови съдебни производства
  • представителство при изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания
  • представителство при обезпечителни производства за обезпечение на бъдещ иск и вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова