Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Сключване на търговски сделки/договори

  Услугите по обслужане на търговски сделки и обслужване на корпоративни клиенти в областта на договорните отношения. включват:


  Консултации и съставяне на договори и съпътстващи документи, водене на преговори, сключване на договори – франчайзинг, факторинг, други видове търговско представителство и посредничество, предоставяне на лицензии, регистрация на права върху търговски марки, особени залози, менителнични задължения, записи на заповед и всички други видове търговски сделки (лизинг – финансов и оперативен,международна продажба на стоки, комисионни сделки и др). Възнаграждение- по договаряне съгласно действащия ценоразпис.

  Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова