Юридически услуги
  • Абонаментно правно обслужване
  • Регистрацията на ЕТ
  • Регистрацията на ЕООД
  • Регистрацията на ООД
  • Регистрацията на СД
  • Регистрацията на КД
  • Регистрацията на АД и ЕАД
  • Регистрацията на КДА
  • Регистрацията на АД (специфично)
  • Регистрацията на консорциум/холдинг
  • Регистрацията на Европейско дружество
  • Регистрацията на фондация
  • Регистрацията на сдружение
  • Промяна на обстоятелства във фирмата
  • Прекратяване и ликвидация на фирма
  • Регистрация на клонове
  • Промяна на капитал, дялове, акции
  • Сключване на търговски сделки
  • Обслужване на публични дружества
  • Регистриране на финансови институции
  • Депозиране на годишен ГФО
  • Сделки с недвижими имоти
  • Делба на недвижим имот
  • Учредяване, заличаване на ипотека
  • Сделки с автомобили (МПС)
  • Събиране на вземания
  • Процесуално представителство
  • Интернет право
  • Интелектуална собственост
  • Трудово право
  • Правна консултация онлайн
  • Законова/договорна ипотека. Учредяване, заличаване на ипотека

    Правното обслужване включва подготовка на документи, събиране на книжа, учредяване и сключване на договори за усвояване и управление на ипотечни банкови кредити и кредити за оборотни средства.

    Възнаграждение - по договаряне съгласно действащия ценоразпис.

    Консултирайте се онлайн с адвокат Спасова