Юридически услуги
 • Абонаментно правно обслужване
 • Регистрацията на ЕТ
 • Регистрацията на ЕООД
 • Регистрацията на ООД
 • Регистрацията на СД
 • Регистрацията на КД
 • Регистрацията на АД и ЕАД
 • Регистрацията на КДА
 • Регистрацията на АД (специфично)
 • Регистрацията на консорциум/холдинг
 • Регистрацията на Европейско дружество
 • Регистрацията на фондация
 • Регистрацията на сдружение
 • Промяна на обстоятелства във фирмата
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции
 • Сключване на търговски сделки
 • Обслужване на публични дружества
 • Регистриране на финансови институции
 • Депозиране на годишен ГФО
 • Сделки с недвижими имоти
 • Делба на недвижим имот
 • Учредяване, заличаване на ипотека
 • Сделки с автомобили (МПС)
 • Събиране на вземания
 • Процесуално представителство
 • Интернет право
 • Интелектуална собственост
 • Трудово право
 • Правна консултация онлайн
 • Онлайн адвокат - правна консултация с адвокат

  Всеки се нуждае от консултация с адвокат. Адвокатска кантора Спасова ви дава възможност да се консултирате онлайн като спестите време. От вас се иска да споделите своя проблем, да заплатите и да се настаните удобно пред компютъра в уговорения предварително ден и час, за да получите правна консултация.

  Онлайн консултация може да се реализира по имейл или по скайп.

  За повече информация моля свържете се с нас на 02 426 08 40, 0887 023 477 или по имейл office@spasova.com